สพป.ตรัง เขต 1 “อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน”

วันที่ 7  ธันวาคม  2561  เวลา 08.30 น. นายศังกร  รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดให้มีการอบรมพร้อมกันทั่วประเทศ โดยกำหนดรูปแบบแนวทางการพัฒนา เพื่อช่วยเสริมสร้างความตระหนัก รับรู้ รับทราบ บทบาท ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และสามารถปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ได้จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการขึ้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานธุรการ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานธรุการโรงเรียน งานพัสดุ ข้อมูลสารสนเทศ และ NEW DLTV มีผู้เข้าอบรมจำนวน 132 คน ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลเมธี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1