+++แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ของสพฐ.+++

^^^วันนี้   ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ  รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  รักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการพัฒนางานธุรการโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมอบนโยบายการปฏิบัติงานของธุรการโรงเรียน  โดยกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของครู  โดยกำหนดให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนครบทุกโรงเรียน  โรงเรียนละ  1 คน  เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้จัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้สถานศึกษาในสังกัดตามแนวทางบริหารอัตรากำลังและแนวทางการสรรหาและการจ้างอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน เพื่อให้ครูได้ปฏิบัติหน้าที่หลักด้านการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาผู้เรียน

^^^  เวลา 11.00  เป็นต้นไป  ร่วมรับฟังนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยนายแพทย์ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   ผ่านYou Tube OBECTVONINE

^^^  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  ที่เข้ารับการอบรม ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ตนเอง และนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ  มีผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  จำนวน 134  คน เข้ารับการอบรม  ณ  ห้องประชุม 1  ชั้น 3  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

++     ++ธีรธิดา  พรหมมาแบนภาพ//ข่าว++

ธีรธิดา พรหมมาแบน