อุตรดิตถ์ เขต 1 จัดบรรยายให้ความรู้และปลูกฝังอุดมการณ์แก่นักเรียนของสถานศึกษาในสังกัด

นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 นำทีมบุคลากรลงพื้นที่สถานศึกษาในสังกัด เพื่อร่วมกิจกรรมบรรยายให้ความรู้และปลูกฝังอุดมการณ์เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย  ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ดำเนินการจัดทำแผนการเข้าบรรยายเพื่อปลูกฝังอุดมการณ์เกี่ยวกับ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ในสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าทุกสังกัด ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ได้จัดให้มี การบรรยายดังกล่าว โดยวิทยากรจิตอาสา 904 ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ของโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด  โดยกำหนดจุดรับฟังการบรรยายออกเป็น    7 จุดในการจัดบรรยาย ดังนี้  วันที่ 8 ตุลาคม 2563   จุดโรงเรียนนาอินวิทยาคม และโรงเรียนวัดบ้านเกาะ  วันที่ 9  ตุลาคม 2563  จุดโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร และโรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214  วันที่ 12  ตุลาคม 2563  จุดโรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง และโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 2  และจุดสุดท้ายวันที่ 14 ตุลาคม 2563  จุดโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 2 โดย  นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ซึ่งเป็นจิตอาสา 904 ได้ร่วมกิจกรรมในการบรรยายกับทีมวิทยากรจิตอาสา 904 ในจุดที่ร่วมกิจกรรมด้วยตนเองด้วย และหากในจุดการบรรยายจุดใดที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ด้วยตนเอง ก็ได้มอบหมายให้รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ผู้กำกับดูแลพื้นที่แต่ละอำเภอเข้าร่วมกิจกรรมด้วยทุกจุด  ทั้งนี้ ทุกจุดที่จัดให้มีการบรรยายได้มอบหมายให้ศึกษานิเทศก์ผู้กำกับดูแลโรงเรียนในแต่ละอำเภอเข้าร่วมกิจกรรมการบรรยายทุกจุดการจัดกิจกรรม