อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สพป.พัทลุง เขต 1

สพป.พัทลุง เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้กรอบแนวคิด “จนท.ธุรการ ลดภาระงานครู เพิ่มคุณภาพผู้เรียน” ผอ.เขตพื้นที่ฯฝากให้เจ้าหน้าที่ธุรการทุกคน มีความสำนึกในความเป็นเจ้าของ รักในสถานที่ทำงาน
………………………………………………………………………………………………………………………..
วันนี้เวลา 08.30 น. (7 พ.ย.61) นายสุนาจ แก้วสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 (ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1) เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเสริมสร้างความตระหนัก รับรู้ รับทราบบทบาท ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และสามารถปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมฝากข้อคิดในการปฏิบัติงาน ไว้ 5 ประเด็น คือ 1.จะทำอะไรให้รู้ที่มา ต้องรู้ที่มาของเรื่องนั้น ๆ 2. ความประทับใจเมื่อแรกพบ เมื่อเจอธุรการแล้วต้องประทับใจ 3.ให้มีความรักในสถานที่ทำงาน มีความสำนึกในความเป็นเจ้าของ อย่าคิดเอาเปรียบสถานที่ทำงาน 4. ให้มีความมีระเบียบวินัย แต่งตัวให้ถูกกาลเทศะ 5.มีความสำนึกในจิตบริการ พร้อมเน้นย้ำเรื่องให้มีความสำนึกในความเป็นเจ้าของและรักในสานที่ทำงาน และหลังจากการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ขอให้ทุกท่านได้นำความรู้ หรือประสบการณ์ที่ดีที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อภาระงานที่ได้รับและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

นายประจวบ หนูเลี่ยง รอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 กล่าวว่า การอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการอบรมภายใต้กรอบแนวคิด “เจ้าหน้าที่ธุรการ ลดภาระงานครู เพิ่มคุณภาพผู้เรียน” เป็นโครงการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายในการลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของครู โดยการกำหนดให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนครบทุกโรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน
ซึ่งการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวนทั้งสิ้น 115 คน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 35,100 บาท ระยะเวลา 1 วัน และได้รับความอนุเคราะห์จาก นายประดิษฐ นวลแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพัทลุง นายศรัณย์ บัวทองเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลควนขนุน และนายมนต์ทิวา ไชยแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวิหารเบิก ในการเป็นวิทยากรในครั้งนี้
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
สมใจ บุญเผือก นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
ภาพ/ข่าว

ศริราณี พรหมบังเกิด