+++ แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมจัดนิทรรศการ แสดงผลงานโครงการ โรงเรียนพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร จ.แม่ฮ่องสอน++

^^^ วันนี้  นายสุภาพ  กาวิ  รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  รักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  พร้อมคณะร่วมจัดนิทรรศการ แสดงผลงานโครงการโรงเรียนพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันการ จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ซึ่งเป็นการาจัดนิทรรศการแสดงผลงานการดำเนินงานของโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร  เพื่อสร้างและส่งเสริมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาการศึกษาด้านวิชาการ  พัฒนาทักษะอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับเด็กด้อยโอกาสในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร ส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และทำกิจกรรมต่าง ๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลที่ดีและยั่งยืนต่อโรงเรียน โดยมีนายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด   ณ  ลานอเนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง  อำเภอแม่สะเรียง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  +++นรินทร์  ไชยวงศ์ ภาพ++ธีรธิดา   พรหมมาแบน  ข่าว+++

 

ธีรธิดา พรหมมาแบน