สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว

นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด

เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบเรื่องสิทธิประโยชน์ที่ได้รับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลหลังเกษียณอายุราชการ  การปรับเปลี่ยนตำแหน่งสายงานลูกจ้างประจำ การปรับระดับชั้นลูกจ้างประจำตามแนวปฏิบัติของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง กองทุน กสจ. , ช.พ.ค. และเพื่อแจ้งให้สมาชิกในชมรมลูกจ้างส่วนราชการได้รับทราบผลการดำเนินงานของชมรมลูกจ้างส่วนราชการในรอบปีที่ผ่านมา ตามข้อบังคับของชมรมลูกจ้างส่วนราชการ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดยมี นายมานพ คงเสนา นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมเป็นเกียรติฯ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด และประกาศเกียรติคุณแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ มีลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๖ ราย ดังนี้ นายสุชาติ เจริญรัมย์ ปฏิบัติงานที่โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน นายทำนอง คำสาร ปฏิบัติงานที่โรงเรียนวัดสถานีหนองตาด นายบุญรอด สมการเพียร ปฏิบัติงานที่โรงเรียนบ้านโคกสะอาดวิทยาคาร นายประภาส อาญาเมือง ปฏิบัติงานที่โรงเรียนบ้านสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ นายบุญรอด หาสูง ปฏิบัติงานที่โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ อำเภอลาปลายมาศ และ นายสวง อุดม ปฏิบัติงานที่โรงเรียนพระครูวิทยา อำเภอเมืองบุรีรัมย์ โดยมี นายจำรัส บุญรอด ประธานชมรมลูกจ้างประจำส่วนราชการ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นผู้กล่าวรายงาน