กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๕ ทบทวนการจัดกิจกรรมลูกเสือสู่ห้องเรียน

กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๕ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ทบทวนการจัดกิจกรรมลูกเสือสู่ห้องเรียนระดับกลุ่มโรงเรียน เพื่อให้การจัดกิจกรรมลูกเสือมีประสิทธิภาพ ลูกเสือมีทักษะชีวิต มีความเข้าใจสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน อยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข

เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการทบทวนกิจกรรมลูกเสือสู่ห้องเรียนระดับกลุ่มโรงเรียน เพื่อให้การจัดกิจกรรมลูกเสือมีประสิทธิภาพ ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจ สามารถนำไปจัดกิจกรรมลูกเสือสู่ห้องเรียนได้ ช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต สามารถนำกระบวนการต่างๆ ในกิจกรรมลูกเสือ ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน อยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข ซึ่งเป็นการ ฝึกฝนให้นักเรียน เรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นทีม อยู่ร่วมกันในสังคมด้วยความรักสามัคคี มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน รู้จักการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม หลีกเลี่ยงพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิต สามารถปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๕ ตระหนักในความสำคัญของกิจกรรมลูกเสือสู่ห้องเรียน โดยได้จัดกิจกรรมลูกเสือมาอย่างต่อเนื่อง และในวันนี้จึงได้จัดให้มีการทบทวนการจัดกิจกรรมลูกเสือสู่ห้องเรียนระดับกลุ่มโรงเรียนให้กับคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๕ จำนวน ๗ โรงเรียน รวมทั้งสิ้น  จำนวน ๙๓ คน เพื่อให้การจัดกิจกรรมลูกเสือมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลไปยังผู้เรียนมากที่สุด