สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมสัมมนาโครงการบุรีรัมย์ บุรีรมย์ งามเลิศล้ำตามแนวทางวิถีพุทธ

เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นางนวลอนงค์ ชูใส นายสมบูรณ์ เทพศรัทธา ศึกษานิเทศก์ พร้อมด้วยโรงเรียนวิถีพุทธในสังกัด จำนวน ๕ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา โรงเรียนบ้านหนองตาด โรงเรียนบ้านโคกระกา และโรงเรียนพระครูวิทยา ได้ร่วมประชุมสัมมนาโครงการบุรีรัมย์ บุรีรมย์ งามเลิศล้ำตามแนวทางวิถีพุทธ ณ สำนักสงฆ์โนนสมบูรณ์ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้านจัดกิจกรรมและพัฒนาตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ยกระดับโรงเรียนวิถีพุทธ ด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีให้สถานศึกษาอื่นได้ ผู้ร่วมประชุมสัมมนา ผู้บริหาร ครู ศึกษานิเทศก์ โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำในจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีโรงเรียนเครือข่ายวิถีพุทธ นครชัยบุรินทร์ และสำนักสงฆ์โนนสมบูรณ์ บันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างโรงเรียนเครือข่าย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ประธานการประชุมสัมมนา ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข รอง ผอ.สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วิถีพุทธ เน้นที่การพัฒนาตามหลักไตรสิกขา ที่เป็นการศึกษาพัฒนา ๓ ด้าน อย่างบูรณาการ คือ ด้านศีล พัฒนาพฤติกรรมไม่ให้เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น ตลอดจนสิ่งแวดล้อม ด้านสมาธิ พัฒนาให้มีจิตใจที่เข้มแข็ง มีสุขภาพดี มีความสงบสุข ด้านปัญญา เป็นการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ เท่าทันโลกและชีวิต หลักไตรสิกขาจะส่งผลให้ผู้ได้รับการศึกษาพัฒนาสู่การมีชีวิตที่ดีงาม มีความสุข และดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม การจัดการศึกษาตามแนววิถีพุทธ มีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตคนไทยมาก เป็นโอกาสที่จะพัฒนาตามแนวทางหลักของระบบการศึกษาไทยให้เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์