รองเลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ณ จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) พร้อมด้วย นายสุวิทย์ บึงบัว ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (ศพก.สพฐ.) และผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ณ โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 และ เขต 4 จังหวัดอุบลราชธานี


นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ (รองเลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า สพฐ. ได้ดําเนินโครงการเพื่อสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เสมอมาจนถึงปัจจุบัน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้กําหนดกิจกรรมการอบรมครู ผู้อํานวยการโรงเรียน และ ศึกษานิเทศก์บรรจุใหม่ จํานวนกว่า 50,000 คน ทั้งนี้ เพื่อให้การดําเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เป็นไปด้วยประสิทธิภาพ สพฐ. จึงกําหนดให้มีการตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่อยู่ในโครงการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระหว่างวันที่ 15 – 18 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 และ เขต 4 จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ โรงเรียนบ้านทัพไทย โรงเรียนบ้านข่าโคม และโรงเรียนบ้านบอน เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนตามความเป็นจริง แล้วนำมาปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้การถ่ายทอดสัญญาณของ DLTV สามารถเข้าถึงโรงเรียนและนักเรียนได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นต่อไป