สพม.34 อบรมพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 08.40 น.ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานธุรการโรงเรียนและมอบนโยบายการปฏิบัติงานธุรการ ให้แก่ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน จำนวน 42 โรงเรียน 42 คน เพื่อเสริมสร้างความตระหนัก การรับรู้ รับทราบ บทบาทหน้าที่่และความรับผิดชอบสามารถปฏิบัติงานธุรการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ณ ห้องประชุมล้านนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ประธานในพิธี กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของครู จึงกำหนดให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนครบทุกโรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้สถานศึกษาในสังกัดตามแนวทางบริหารอัตรากำลังและแนวทางการสรรหาและการจ้างอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน เพื่อให้ครูได้ปฏิบัติหน้าที่หลักด้านการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาผู้เรียน และงานธุรการถือว่าเป็นงานสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรให้ประสบความสำเร็จ และเป็นสายงานที่เปรียบเสมือน ตัวฟันเฟืองและจักรกลอันหนึ่ง ที่ขับเคลื่อนให้งานได้ดำเนินอย่างสะดวก โดยขอบเขตของสายงานธุรการ เป็นงานที่เกี่ยวกับจัดหา จัดใช้ ดูแล และบริการ เพื่อนำมาซึ่งความสะดวกของหน่วยงาน การปฏิบัติงานธุรการให้มีคุณภาพนั้น ผู้ปฏิบัติงานควรมีคุณสมบัติ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการอ่าน การตีความ และสรุปสาระสำคัญ มีความรู้ ความเข้าใจ ในโครงสร้าง ภาระงานและภารกิจของหน่วยงาน รู้จักบทบาทภารกิจหน้าที่ของตนเอง มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และหน่วยงาน มีความสามารถในการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและกำหนดงานในช่วง ระยะเวลาต่างๆ ได้ มีความรักและศรัทธาในงานที่รับผิดชอบ ทำงานอย่างเต็มใจ เต็มศักยภาพ และเต็มเวลา เป็นผู้รักษาระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด มีความรู้และสามารถใช้งานในระบบสารสนเทศและการสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่หน่วยงาน ต้องพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ ๆ ได้รับมอบหมายได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ

ต่อจากนั้น เวลา 09.20 – 11.00 น. ผู้อำนวยการกลุ่มทุกลุ่มภารกิจ ได้บรรยายให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานธุรการโรงเรียน อาทิ ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน งานธุรการ งานพัสดุ งานข้อมูลสารสนเทศ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ NEW DLTV

เวลา 11.00 – 12.00 น. ร่วมรับฟังนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดย นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ถ่ายทอดสดผ่านระบบ VDO CONFERENCE)

เวลา 13.00 – 14.00 น. ร่วมรับฟังการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ถ่ายทอดสดผ่านระบบ VDO CONFERENCE)

เวลา 14.00 – 16.30 น. หน้าที่/บทบาท ของผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน , PLC และการสร้างเครือข่าย “ธุรการมืออาชีพ” ,การกำกับ ติดตาม นิเทศ ประเมินผลงาน โดย ดร.เสน่ห์ กรแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา