สพม.35 เดินหน้าจัดทำแผน ปีงบประมาณ 2564

สำนกงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โดยการนำ

ของนายประจักษ์  สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 35 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.35

ในวันที่ 16 ตุลาคม 2563

เพื่อทบทวนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2563 และวางแผน

ปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564 ให้ครอบคลุมนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน

ณัฐกิตติ์  วงศ์น้ำโจ้

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ/ภาพ

กลุ่มนโยบายและแผน/เจ้าของโครงการ