สพม.35 ประชุม กต.ปน.

นายประจักษ์  สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธานการจัดประชุมชี้แจงบทบาท หน้าที่ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ณ ห้องประชุม กู่คำ สพม.35 ในวันที่ 19 ตุลาคม 2563

โดยเชิญคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากตัวแทนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และบุคคลภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษา เข้าร่วมประชุม  กว่า 50 คน เพื่อรับรู้รับทราบ ระเบียบกระทรวงศึกษา อำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการ ตลอดรวมถึง การวางแผนการกำกับติดตามการบริหารจัดการศึกษา สพม.35 ปีงบประมาณ 2564 ต่อไป

 

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน-ภาพ

กลุ่มอำนวยการและกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล /เจ้าของเรื่อง