อุตรดิตถ์ เขต 1 พัฒนาครูสำหรับการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ : Coding for grade 1-3 Teacher

17  ตุลาคม 2563  นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป้นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษในการอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-3 : Coding for grade 1-3 Teacher  ณ  ห้องสีหราชบอลรูม  โรงแรมสีหราช โดยมี  นายวัลลภ  วิบูลย์กูล  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 กล่าวรายงาน ในการอบรมครั้งนี้เป็นการจัดการอบรมฯ รุ่นที่ 2  โดยได้จัดการอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ  สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  ซึ่งเป็นรุ่นที่ 1 ไปแล้ว เมื่อวันที่ 28-29  กันยายน 2563 โดยมีเป้าหมายทุกโรงเรียนในสังกัดมีครูเข้ารับการอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ อย่างน้อย 1  คน  ครบ  100 % ทั้งนี้เพื่อให้ครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณของทุกโรงเรียนเข้าใจจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและตัวชี้วัด มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาการคำนวณ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะต้องนความรู้ และวิธีการไปขยายผลให้กับครูผู้สอนในโรงเรียนให้สามารถจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้ทุกระดับชั้น ในการจัดอบรมฯ ทั้ง 2 รุ่น ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจัดการอบรมและคณะวิทยากรจาก สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ สสวท. กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดหลักสูตรสำหรับการอบรม  2  วัน (17-18  ตุลาคม 2563) ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน  135  คน บรรยากาศการดำเนินการอบรมเป็นไปด้วยความสนุสนานในการทดลองกิจกรรม จากชุดกิจกรรมต่างๆ ที่คุณครูจะต้องเตรียมสื่อไว้ให้กับผู้เรียนได้ใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้  ซึ่คุณครูผู้เข้ารับการอบรมให้ความสนใจอย่างมาก และเรียนรู้การจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมอย่างตั้งใจ