สพม.14 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สู่ความเป็นเลิศ

+++++สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14  จัดโครงการพัฒนาบุคลากร ระหว่างวันที่ 14 -17 ตุลาคม 2563  โดยมีกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ และศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนปัว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37  อำเภอปัว  จังหวัดน่าน และศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37  (น่าน-แพร่) จังหวัดแพร่ เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทั้งด้านสมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจำสายงาน  รวมทั้งเป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ นำมาใช้ในการพัฒนางานที่รับผิดชอบ นำไปสู่ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ สร้างองค์กรคุณภาพ ภายใต้การนำของ นายสมชาย รองเหลือ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14   เรวดี…ภาพ / ข่าว