สพม.14 พัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ (Smart Teacher)

+++++ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นครูมืออาชีพ (Smart  Teacher ) วันที่ 18-19 ตุลาคม 2563  ณ  โรงแรมเดอะพาโก้ ดีไซน์ ภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

+++++วันที่ 18 ตุลาคม 2563 นายสมชาย  รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 (พังงา ภูเก็ต ระนอง) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้หลักเกณฑ์การประเมินให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว.21/ 2560 แก่ข้าราชการครู ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด จังหวัดภูเก็ต ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นครูมืออาชีพ (Smart  Teacher )    ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ได้ดำเนินการจัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อ สนับสนุน ส่งเสริม ครู และผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการชั้นเรียน การพัฒนาตนและพัฒนาวิชาชีพ  และเพื่อสนับสนุน ส่งเสริม ให้ครูและผู้บริหารมีความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ในการพัฒนาผู้เรียน พัฒนาตนและพัฒนาวิชาชีพ รวมทั้งเป็นการสนองนโยบายกระทรวงศึกษา ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพเปลี่ยนบทบาท จาก “ครูผู้สอน” เป็น Coach ผู้ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะการเรียนรู้ เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม และจริยธรรม พัฒนาวิชาชีพครู ตลอดจนพัฒนาตนเอง ให้มีวิทยฐานะที่สูงขึ้น  และวันที่ 19 ตุลาคม 2563  ดร.พรศักดิ์ จินา ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ และบรรยายพิเศษให้ข้อคิดแก่ผู้เข้ารับการอบรม

เรวดี…ภาพ / ข่าว