++ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ผอ.ฉัตรชัย ชนมุนี ผอ.โรงเรียนบ้านกลาง อ.เมือง +++

^^^วันจันทร์  ที่ 19 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563  คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  ในระยะเวลา 1 ปี  ครั้งที่ 1 นำโดย ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ  ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  เป็นประธานกรรมการ,นายสมบูรณ์  พรหมรังสี  ผู้ทรงคุณวุฒิ,นายชาญณรงค์  บุตรเวียงพันธุ์ กรรมการและเลขานุการ,นางสาวสุภาสิริ  มณีธร  ผู้ช่วยเลขานุการ ได้ประเมินนาย นายฉัตรชัย  ชนมุนี   ผอ.โรงเรียนบ้านกลาง อ.เมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน   ++ผอ.สุภาสิริ  มณีธร  ภาพข่าว+ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน+++++

ธีรธิดา พรหมมาแบน