สพฐ. ประชุมผู้บริหารระดับสูง (นัดพิเศษ) หารือข้อราชการและรายงานผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง

 

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารระดับสูง (นัดพิเศษ) เพื่อหารือประเด็นการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2563 พร้อมติดตามการรายงานข้อมูลความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ อาทิ การจัดทำระบบฐานข้อมูล (BIGDATA) การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กด้วยการควบรวมโรงเรียน ระบบฐานข้อมูลและการบริหารจัดการโรงเรียนประชารัฐ (School Management System) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET การลดภาระงานของครูผู้สอน เป็นต้น โดยมีรองเลขาธิการ กพฐ. ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ที่ปรึกษา สพฐ. ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และบุคลากรของ สพฐ. เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ