ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 และคณะออกตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ในการจัดการเรียนการสอน

วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายยงยุทธ พรหมแก้ว  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
และคณะออกตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ในการจัดการเรียนการสอน
พร้อมมอบเกียรติบัตรรางวัล “เกียรติยศเราสร้างเองได้ปีที่ 2” สถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาดอนจาน อำเภอดอนจาน
จังหวัดกาฬสินธุ์