สพม.34 ต้อนรับและปฐมนิเทศ รอง ผอ.สถานศึกษา จ.แม่ฮ่องสอน

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กล่าวต้อนรับและปฐมนิเทศ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 11 คน ดังนี้่
1. นายสุรพงษ์ ประวีณชัยกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ ฯ
2. นางสาวจิตรลดา จันทร์คำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ ฯ
3. นายศิริชัย จิตสว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนปายวิทยาคาร
4. นางจินดา บุญคง รองผู้อำนวยการโรงเรียนปายวิทยาคาร
5. นายยอดทรัพย์ กันธิยะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนขุนยวมวิทยา
6. นายวีระพันธ์ วงศ์สุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนขุนยวมวิทยา
7. นายชลธาร สมาธิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสบเมยวิทยาคม
8. นางกาญจนา เตชะสร รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สะเรียง”บริพัตรศึกษา”
9. นางสาวแก้วตา เชียงแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สะเรียง”บริพัตรศึกษา”
10. นายชาตรี หยกสินพูนทวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์
11. นางสาวชนิตา วัฒนมาลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สพม.34 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่