อุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมใจกันร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

21  ตุลาคม 2563  ซึ่งได้กำหนดให้เป็น “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563” นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  ทั้ง 3 ท่าน ได้นำบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช โรค แมลง ตัดกิ่งไม้ และรดน้ำต้นไม้ในพื้นที่บริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานฯ  ตามโครงการการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า หรือโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563  นอกจากนี้ยังได้พร้อมใจกันนำต้นไม้มาปลูกเพิ่มเติมในพื้นที่ ได้แก่ ต้นเงาะ และต้นแค ซึ่งเป็นต้นไม้ที่ให้ผลผลิตเพื่อการบริโภค