สพม.35 จัดทำแผนปฏิบัติการ ปี 2564

นายประจักษ์  สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธานจัดประชุมบุคลากรในสังกัด  เพื่อวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมปันเจิง เพื่อทบทวนผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสำนักงาน ให้เป็นปัจจุบัน และทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบาย/กลยุทธ์ ในปี 2564 โดยกำหนดกลุ่มรับผิดชอบให้เป็นไปตามตัวชี้วัด และเป้าหมาย แนวทางพัฒนา สพฐ  และกระทรวงศึกษาธิการ

ณัฐกิตติ์  วงศ์น้ำโจ้

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ/ภาพ

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/ภาพ

กลุ่มนโยบายและแผน/เจ้าของโครงการ