เลขาธิการ กพฐ. เยี่ยมโรงเรียน จ.ตาก

ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนไทยราษฎร์คีรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 อำเภอพบพระ จังหวัดตาก โดยมี นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่และคณะครู ให้การต้อนรับ

สำหรับการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในครั้งนี้ เลขาธิการ กพฐ.ได้สอบถามความเป็นอยู่และความต้องการของนักเรียนพักนอนซึ่งเป็นนักเรียนบ้านไกลมาอาศัยอยู่รวมกัน และเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะวิชาการ การอ่านออก เขียนได้ การอ่านคล่องเขียนคล่องโดยเน้นการ “ใช้พื้นที่เป็นฐานขับเคลื่อนคุณภาพ ใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนความสำเร็จ” การประยุกต์ให้นักเรียนฝึกทักษะชีวิตควบคู่ไปกับทักษะอาชีพโดยส่งเสริมการปลูกพืชผลทางการเกษตรและพืชเศรษฐกิจในท้องถิ่น เช่นปลูกถั่วดาวอินคา เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ รวมไปถึงร้านกาแฟและของฝากที่ระลึกผลผลิตนักเรียน พร้อมนี้ได้เสนอแนะให้รวมกลุ่มกันเป็นสหกรณ์เล็กๆ ก่อนแล้วค่อยขยายผลต่อไป

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี ตั้งอยู่อำเภอพบพระ จังหวัดตาก มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 31 คน เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 584 คน และมีนักเรียนพักนอนชายและหญิงรวมกว่า 50 คน