สพป.ระยอง เขต ๒ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของ สพฐ.

วันนี้ (๗ ธันวาคม ๒๕๖๑) เวลา ๐๘.๓๐ น. นายประจิม มงคลสุข รองผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ รักษาราชการแทนผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม จังหวัดระยอง วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความตระหนัก รับรู้ รับทราบ บทบาท ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และสามารถปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดภาระงานครู เพิ่มคุณภาพผู้เรียน โดยมีคณะวิทยากรจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัด และอบรมผ่านทาง Conference ผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วยธุรการโรงเรียน จำนวน ๘๗ โรงเรียน