สพม.19 ย้ำนักศึกษาวิชาทารต้องเป็นผู้มีจิตอาสา

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2563 นายไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 กล่าวระหว่างเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกภาคปกติ และสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหารศูนย์ฝึกย่อย โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร กลุ่มโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร ประจำปีกำรศึกษา 2563 ว่า นักศึกษาวิชาทหารจะต้องเป็นผู้ที่มีระเบียบวินัยเป็นกำลังพลสำรองที่มีคุณภาพและเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ เป็นเยาวชนที่มีคุณค่ำของสังคม การที่ได้มาอยู่ในศูนย์ฝึกแห่งนี้ ย่อมได้รับการหล่อหลอมบุคลิกภำพ ให้มีความสง่างาม มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง มีขีดความสำมารถในวิชาทหาร มีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคมส่วนรวมเมื่อได้แสดงออกในทางที่ดี ก็เชื่อได้ว่าจะต้องเป็นผู้นำที่ดีในอนาคตได้
ขอให้นำสิ่งดีงามจากการฝึกไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองสังคมและประเทศชาติต่อไป ซึ่งสภาวะบ้านเมืองเราปัจจุบันต้องการความรัก ความสามัคคีของคนในชาติเป็นสำคัญ ต้องการความเสียสละของกลุ่มเยาวชนที่มีจิตอาสา มีจิตสาธารณะ ซึ่งก็คือกลุ่มนักศึกษาวิชาทหาร เพราะเป็นกำลังหลักที่มีระเบียบวินัย