สพป.เลย เขต ๒ ปฏิบัติกิจกรรมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เคารพธงชาติวันจันทร์

วันจันทร์ที่ ๒๖  ตุลาคม   ๒๕๖๓  เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  นายกานนท์  แสนเภา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  นำบุคลากรปฏิบัติกิจกรรมเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติไทย ไหว้พระกล่าวสรรเสริญพระรัตนตรัย  ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี กล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรมนำสู่เขต เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ส่งเสริมให้บุคลากรได้มีความตระหนักในหน้าที่ของการเป็นข้าราชการ   มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่  มีวินัย  มีความซื่อสัตย์สุจริต ส่งเสริมความมีคุณธรรมจริยธรรม มีการแจ้งภารกิจและกิจกรรมที่จะดำเนินการขับเคลื่อนงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  โดยผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ การใช้สถานที่สัญจรและการนำรถส่วนบุคคลเข้าจอดบริเวณลานจอดรถในช่วงของปรับปรุงถนนทางเข้าสำนักงานเขตฯ โดย ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ  และกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร English on Monday การปฏิบัติกิจกรรมเคารพธงชาติเป็นการสร้างวัฒนธรรมที่ดีแก่บุคลากรในองค์กร และถือเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการเขตคุณธรรมนำสู่เขตสุจริต