สพม.35 ศึกษาดูงานโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม

ในวันที่ 26 ตุลาคม 2563  นายประจักษ์  สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เดินทางไปศึกษาดูงานการจัดการศึกษาตามนโยบายของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม โดยเฉพาะด้านการสื่อสาร ICT  และการจัดการศึกษาเตรียมความพร้อมในช่วงของ โควิค 19 ที่ได้ดำเนินการประสบผลสำเร็จ เป็นอย่างดี

ณรงค์  ศรีตาบุตร/ภาพ

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน