สพม.14 ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปแผนฯปี 63 และจัดทำแผนฯปี 64

+++++สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 โดยกลุ่มนโยบาย และแผนจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2563 ระดับสหวิทยาเขต และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 14 และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ระหว่างวันที่ 20-22 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมสุภารอยัลบีช อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

+++++วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการดำเนินงานในรอบ ปีงบประมาณ 2563 ระดับสหวิทยาเขต และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 14 และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีนายสามารถ รังสรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14  กล่าวรายงาน การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และร่วมพิจารณาวางแผน กำหนดกิจกรรมที่สอดรับกับนโยบายและบริบทของพื้นที่ ในการนี้ นายประกอบ ทองดำ ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพป.พัทลุง เขต 1 เป็นวิทยากรให้ความรู้ ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนระดับที่ 1 แผนระดับที่ 2 และแผนระดับที่ 3 และนโยบายที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แก่ผู้เข้าร่วมประชุม     เรวดี….ภาพ / ข่าว