กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๔ ทบทวนการจัดกิจกรรมลูกเสือสู่ห้องเรียน

นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการจัดกิจกรรมลูกเสือสู่ห้องเรียน กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๔

เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการจัดกิจกรรมลูกเสือสู่ห้องเรียน กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๔ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ฝึกปฏิบัติการทบทวนการจัดกิจกรรมลูกเสือสู่ห้องเรียน มีความรู้ ความเข้าใจในทักษะ กระบวนการทางลูกเสือ และตระหนักในความสำคัญของกิจการลูกเสือ และสามารถนำความรู้ ทักษะ กระบวนการทางลูกเสือไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือในสถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๔ จำนวน ๑๑ โรงเรียน ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ (บุญญานุสาสน์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ได้มีนโยบายส่งเสริมให้ใช้กระบวนการของลูกเสือพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โดยยึดมั่นในวินัย กฎ และคำปฏิญาณของลูกเสือ กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๔ ตระหนักและให้ความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดการทบทวนการจัดกิจกรรมลูกเสือสู่ห้องเรียนขึ้นมาในวันนี้ เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ และเข้าใจในทักษะ กระบวนการทางลูกเสือ เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ ความมีวินัย และศีลธรรมให้เป็นพลเมืองที่ดีมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมต่อไปในอนาคต