สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามนโยบาย “เจ้าหน้าที่ธุรการ ลดภาระงานครู เพิ่มคุณภาพผู้เรียน” 

วันศุกร์ที่  7  ธันวาคม 2561  เวลา 8.30  น. สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนในสังกัด พร้อมกันกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศตามนโยบาย “เจ้าหน้าที่ธุรการ ลดภาระงานครู เพิ่มคุณภาพผู้เรียน”  ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ  โดยมีนายเสงี่ยม ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานเปิด และบรรยายพิเศษ   เพื่อพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน เสริมสร้างความตระหนัก รับรู้ รับทราบ บทบาท ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบและสามารถปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ…เวลา 11.00 น. ร่วมรับฟังการถ่ายทอดสดผ่านระบบ Conference  การมอบนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ จากนายแพทย์ธีรเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและเวลา 13.00 น. การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจากดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน