สพม.35 ร่วมรับฟัง พุธเช้าข่าวสพฐ ครั้งที่ 40/ 2563 (28 ตุลาคม 2563)

นายประจักษ์  สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 นำคณะบุคลากรเข้าร่วมรับฟัง พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 40/2563 วันที่ 28 ตุลาคม 2563 หัวข้อดังนี้
1.การรายงานสถานการณ์โควิด-19
2.เลขาธิการ กพฐ.ส่งทีมตรวจสอบความเสียหายของอาคารเรียนเหตุท่อก๊าซระเบิด จากเหตุการณ์ท่อส่งก๊าซระเบิดเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
3.การประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/ 2563 ระหว่างวันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้ จังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
4.โครงการประชุมขับเคลื่อนการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน “สถานศึกษาปลอดภัย นักเรียนไทยอบอุ่น”และกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังสร้างสรรค์วันลอยกระทง
5.สิงห์บุรีเมืองเด็กดีมีวินัย  อ่านออกเขียนได้ลายมือสวย
6.ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ตามแนวพระราชดำริ จ.ตาก มอบสื่อความรู้ โครงการ “ค่ายเยาวชน รักษ์พงไพร”
7.ประเพณีลอยกระทง เผาเทียนเล่นไฟ จ.สุโขทัย

ณัฐกิตต์  วงศ์น้ำโจ้

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ/รายงาน-ภาพ