สพม.35 ให้กำลังใจการเตรียมความพร้อมรับการประเมินสถานศึกษา โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน

27 ตุลาคม 2563  นางนภาพร แสงนิล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธานในการเยี่ยมการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินฯ สถานศึกษาเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

คณะกรรมการ ประกอบด้วย นายโกศล สินธุบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศีกษา นางวราภรณ์ เชื้อน้อย   นายลัญจกร ผลวัฒนะ นักวิชาการศึกษา นายพีรวุทธิ์ สีตาบุตร ศึกษานิเทศก์ โดยมีนายทองศรี จินะ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะสภานักเรียนและตัวแทนนักเรียนร่วมนำเสนอข้อมูลเพื่อเตรียมรับการประเมินฯ พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการนำเสนอข้อมูลที่ครบถ้วนและชัดเจนต่อไป

พีรวุทธิ์  สีตาบุตร

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ/รายงาน-ภาพ