สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน ตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ของโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34โดยมี นายเทียม วันมหาชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย ได้กราบบังคมทูลรายงานการดำเนินงานของโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย โอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระกรุณาเสด็จทอดพระเนตรการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยอันเนื่องมาจากโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.)
ภาพ/ข่าว:ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย