สพม.35 นิเทศโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม และแม่สันวิทยา

วันที่ 27 ต.ค. 2563 นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 พร้อมคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง การประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฎิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปี นิเทศติดตามผลการปฏิบัติงาน โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม และ โรงเรียนแม่สันวิทยา

กิตติศักดิ์  นวลจันทร์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ/ภาพ-รายงาน