ที่ปรึกษา สพฐ. มอบนโยบายขับเคลื่อนการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน “สถานศึกษาปลอดภัย นักเรียนไทยอบอุ่น”

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 นายบุญเลิศ ค่อนสอาด ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ที่ปรึกษา สพฐ.) เป็นประธานแถลงข่าวพร้อมกับมอบนโยบายในการขับเคลื่อนการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน “สถานศึกษาปลอดภัย นักเรียนไทยอบอุ่น” และกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังสร้างสรรค์วันลอยกระทง โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา รวมถึงผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 1 จำนวนกว่า 700 คนเข้าร่วมรับฟัง ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายบุญเลิศ ค่อนสอาด ที่ปรึกษา สพฐ. กล่าวว่า ในปัจจุบัน สถานการณ์ด้านความปลอดภัยของเด็กนักเรียนมีความน่าเป็นห่วงในหลาย ๆ กรณี ทั้งปัญหาการทะเลาะวิวาท มั่วสุม เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร รวมถึงการตั้งครรภ์ไม่พร้อม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในฐานะหน่วยงานหลักในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ได้หารือร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้ปกครอง และองค์กรภาคีเครือข่ายอื่น ๆ ซึ่งมีความเห็นร่วมกันว่ามีความจำเป็นต้องมีมาตรการเข้มข้นในการเฝ้าระวัง ดูแลความปลอดภัยของนักเรียนร่วมกันอย่างใกล้ชิด จึงได้กำหนดให้มีกิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวัง และส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์ช่วงเทศกาลสำคัญ ๆ โดยให้มีการดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ซึ่งปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทุกปี มี 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 คือ การเพิ่มความเข้มการปฏิบัติงานตรวจพื้นที่เสี่ยง/จุดอับ ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายท้องถิ่น ฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายทหารในพื้นที่ ร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) เพื่อส่งเสริมความประพฤตินักเรียนให้เหมาะสม รวมถึงป้องกันเหตุความไม่ปลอดภัยต่าง ๆ เช่น อันตรายจากการเล่นประทัด/ดอกไม้ไฟ การจมน้ำของเด็กนักเรียน เป็นต้น และกิจกรรมที่ 2 คือ การรณรงค์ ส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์ รวมทั้งการให้ความรู้ในเรื่องความปลอดภัยด้านต่าง ๆ ให้นักเรียนเกิดความตระหนัก เล็งเห็นถึงผลของความประพฤติที่อยู่ในภาวะเสี่ยง ตลอดจนการส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ เป็นการสร้างความอุ่นใจให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง

“สำหรับในปี 2563 นี้ สพฐ. ได้กำหนดจัดการประชุมขับเคลื่อนการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน “สถานศึกษาปลอดภัย นักเรียนไทยอบอุ่น” และกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังสร้างสรรค์วันลอยกระทง ขึ้น ในวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และวัดไชยวัฒนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากร ได้รับทราบนโยบาย มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายด้านการศึกษาและการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนให้มีความปลอดภัยในสถานศึกษา มีแนวทางและมาตรการในการดูแลช่วยเหลือคุ้มครองนักเรียน ให้ปลอดภัยจากภัยต่างๆ และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขได้ อีกทั้งให้ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีส่วนร่วมและประสานความร่วมมือป้องกันเฝ้าระวังเหตุความไม่ปลอดภัยต่าง ๆ เช่น อันตรายจากการเล่นประทัด/ดอกไม้ไฟ การจมน้ำของเด็กนักเรียน ในช่วงเทศกาลลอยกระทงหรือเทศกาลอื่นๆ ต่อไป” ที่ปรึกษา สพฐ. กล่าว

จากนั้นในช่วงเย็น ที่ปรึกษา สพฐ. พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง และบุคลากร ได้ร่วมกันลอยกระทง ณ บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา วัดไชยวัฒนาราม เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย เนื่องในโอกาสวันลอยกระทงอีกด้วย