สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ ๒๑ อัตรา

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ จำนวน ๒๑ อัตรา โดยขอให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท เสียสละ พัฒนาผู้เรียน พัฒนาตนเองให้สู่ครูมืออาชีพ

เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ จำนวน ๒๑ อัตรา โดยขอให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท เสียสละ พัฒนาผู้เรียน พัฒนาตนเองให้สู่ครูมืออาชีพ จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นครูที่ดีเป็นที่รัก เป็นยอมรับของนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน เพื่อนร่วมงาน และผู้บริหาร ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ สามารถบริหารจัดการในชั้นเรียนอย่างเป็นธรรมให้ความเสมอภาคกับเด็กนักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียม ด้วยการให้ความรักความเมตตา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครูที่ดี ต้องมีความรู้ดี สอนดี มีจรรยาบรรณ มุ่งมั่นพัฒนาตนเอง พัฒนาผู้เรียนอยู่ตลอดเวลา พร้อมทั้งมีบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี และครูที่ดีนั้นต้องฝึกฝนพัฒนาตนเองได้ โดยมีความศรัทธา เชื่อมั่น รักในอาชีพของความเป็นครู