การอบรมพัฒนาบุคลากร (ลูกจ้าง) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามนโยบายรัฐบาล

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดอบรมพัฒนาบุคลากร ตำแหน่งลูกจ้างในสังกัดเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา        ตามนโยบายรัฐบาล เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่การปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามมาตรฐานงาน

เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ ที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ (จำกัด) นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาบุคลากร (ลูกจ้าง) ในสังกัด  เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามนโยบายรัฐบาล เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อบทบาทหน้าที่การปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนด และเป็นขวัญกำลังใจแก่ลูกจ้างในสังกัด ตลอดจนเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน พร้อมกันนี้มีผู้แทนจากกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางมุนินทร์ ทะนารี นักวิชาการเงินและบัญชี ได้มาให้ความรู้ในเรื่องการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการต่างๆ  เช่น การเบิกค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร ผู้แทนกลุ่มบริหารงานบุคคล นางฉวีวรรณ ศรีสุข ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ให้ความรู้เรื่อง การลากิจ ลาป่วย การขอเรื่องราชอิสริยาภรณ์ การเขียนคำ    ขอย้าย ฯลฯ และการบรรยายพิเศษเรื่อง จิตศึกษาสู่การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ โดย นายสุพรรณ เป็นพร้อม อดีต รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดยในช่วงท้ายของการอบรม นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้พบปะพูดคุยเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรที่เข้าประชุมในครั้งนี้