สพม.เขต16 (สงขลา สตูล) การประชุมปฎิบัติการติดตามประเมินผลการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2563

วันที่ 31ตุลาคม 2563 นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 เป็นประธานในการประชุมปฎิบัติการติดตามประเมินผลการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2563 เนื่องจากสถานศึกษาหน่วยงานในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีภาระหน้าที่ตามกฎหมายการศึกษาในการอำนวยการ ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน จึงต้องมีหน้าที่ดำเนินการควบคุมภายในของหน่วยงานให้เพียงพอ เหมาะสมรวมทั้งให้มีการปฏิบัติอย่างต่อเนี่อง วิทยากรในการประชุมประกอบด้วย 1.นางธัญศินี สุกแป้น นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ สพป. พัทลุง เขต 2 2.นางพิสษฐ์ณัฐฐา แฮริ่ง ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพม.เขต 16 3.นางวลีวรรณ สุวรรณชาตรี นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ สพม.เขต 16 การประชุมจัดขึ้นที่ โรงแรมสงขลาเมอร์เมด ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา