สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ติดตามการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV และการบริหารงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นางสุธีรา ปรัชสกุลชัย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมคณะออกติดตามการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV และการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๒๖-๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นางสุธีรา ปรัชสกุลชัย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้ออกกำกับ ติดตามการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV ของโรงเรียนในโครงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จำนวน ๒๘ โรงเรียน เพื่อกำกับติดตามการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV ที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณ (กล่องรับสัญญาณ , หัวต่อพ่วงอุปกรณ์ LNB , สายสัญญาณ) และติดตามการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบลงทุน ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์