กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (Teaching Computing Science)

กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๑ นำโดย นายธนภัทร สิริวาส ประธานกลุ่มโรงเรียน ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (Teaching Computing Science) ให้แก่ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน ๑๒ โรงเรียน

เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ที่ห้องประชุมดอกบัว โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๑ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ Teaching Computing Science เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และสามารถจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา เตรียมแผนจัดการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน การวัดประเมินผล นำไปใช้ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างครูสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) เพื่อจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถถ่ายทอดไปสู่ครูผู้สอนวิทยาการคำนวณได้ ส่งเสริมสร้างเครือข่ายอย่างยั่งยืน ในการพัฒนาการเรียนการสอนสาระที่ ๔ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และสร้างความตระหนักให้ครูผู้สอนด้านการวัดและประเมินผล ที่เป็นแกนนำในการสร้างเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิทยากร นางจุติมาพร  เชียงกา นางมณีรัตน์  เถื่อนแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๑ โดยมี   นายธนภัทร สิริวาส  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะโก ประธานกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์  ๑ เป็นประธานฯ