สถานศึกษาร่วมสืบสานประเพณีไทย วันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมสืบสานประเพณีไทย “วันลอยกระทง” ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทยที่มีสืบทอดมายาวนานและซึมซับวัฒนธรรมที่ดีงาม ของไทย

เมื่อวันที่ ๓๐-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมสืบสานประเพณีไทย “วันลอยกระทง” ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยการร่วมประดิษฐ์กระทงที่ทำด้วยวัสดุธรรมชาติ  ส่งเข้าประกวดร่วมกับชุมชนในเขตพื้นที่บริการ หรือลอยกระทงในพื้นที่ของโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทยที่มีสืบทอดมายาวนาน  และมีคุณค่าต่อสถาบันครอบครัว ชุมชน สังคม ศาสนา ซึมซับวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย ทำให้สมาชิกในครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกัน ชุมชนได้ร่วมมือร่วมใจกัน รวมทั้งรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในแม่น้ำลำคลองและเป็นการแสดงความขอบคุณพระแม่คงคา ซึ่งเป็นแหล่งน้ำให้มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์ต่างๆ รวมทั้งขอขมาที่ได้ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงไป เพื่อสะเดาะเคราะห์ ลอยทุกข์โศกโรคภัยต่างๆ พร้อมอธิษฐานขอสิ่งที่ตนปรารถนาไปด้วย