สพม.เขต 16 (สงขลา สตูล) ร่วมลงนามความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 และ นางสุนันทา สุวรรณะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพม.เขต 16 ร่วมลงนามความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา (STEM Education Professional Academy)ภายใต้โครงการ “ Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ” ระยะที่ 2 ณ โรงแรมนิกโก้ กรุงเทพมหานคร