รมช.ศธ. พร้อมรองเลขาฯ สพฐ. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล (ครม. สัญจร) ที่จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) พร้อมด้วย นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) และคณะทำงาน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2563 ณ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ภูเก็ต กระบี่ ตรัง พังงา ระนอง สตูล) โดยในช่วงเช้าได้เดินทางไปยังโรงเรียนเยาววิทย์ อ.กะปง จ.พังงา เพื่อติดตามการดำเนินงานนโยบายการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษาของโรงเรียน ที่ผสมผสานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้ากับการสอนทักษะชีวิตและพื้นฐานอาชีพ

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศธ. กล่าวว่า โรงเรียนเยาววิทย์ ตั้งอยู่ในตำบลเหมาะ อ.กะปง จ.พังงา เป็นโรงเรียนประจำสำหรับเด็กผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและขาดแคลนปัจจัยสี่ ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่เด็กและเยาวชน ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สึนามิ รวมไปถึงเด็กๆ ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมกลุ่มเสี่ยงได้รับภัยจากสังคม แต่เดิมเป็นโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ต่อมาได้โอนเข้ามาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยจัดการศึกษาในรูปแบบโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ประเภทอยู่ประจำ ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนจำนวน 109 คน ครูและพนักงานรวม 17 คน


สำหรับการเรียนการสอน โรงเรียนได้นำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นแกนหลัก นำมาปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและชุมชน โดยทางโรงเรียนมีการจัดชั้นเรียน การฝึกอบรม งานฝีมือและทักษะอื่นๆ เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กนักเรียนมีทักษะความสามารถที่สอดคล้องกับความต้องการแรงงานของภูมิภาค ได้แก่ การเกษตร การท่องเที่ยว และการพยาบาล นอกจากนี้ โรงเรียนยังได้สร้างโรงแรมขนาดเล็กเอาไว้ภายใน เพื่อให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ตรงในการบริหารจัดการธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร ทำให้เด็กมีความพร้อม รองรับต่อความต้องการของตลาดการท่องเที่ยวซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่สำคัญที่สุดของประเทศ


“โรงเรียนเยาววิทย์ได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมกับมีจุดเน้นด้านการส่งเสริมทักษะชีวิต ทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมุ่งมั่นที่จะจัดการศึกษาที่ดีที่สุด ช่วยให้เด็กเติบโต มีความมั่นใจ มีทัศนคติที่ดี มีใจเปิดกว้าง รู้จักการเอาใจใส่ผู้อื่น และมีความสุข ในด้านการส่งเสริมพื้นฐานอาชีพ ทางโรงเรียนมีความมุ่งมั่นพัฒนา สนับสนุนทักษะอาชีพด้านเกษตรกรรม ด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม เพื่อเป็นพื้นฐานให้นักเรียนนำเป็นแนวทางในการเลือกอาชีพ โดยเน้นการปฏิบัติจริงจากกระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม ซึ่งมีการดำเนินงานในรูปแบบของศูนย์การเรียนรู้ และมีเครือข่ายความร่วมมือจากภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ถือเป็นการบูรณาการร่วมกันเพื่อพัฒนาการศึกษาอย่างแท้จริง” รมช.ศธ. กล่าว

ทั้งนี้ สำหรับการตรวจเยี่ยมโรงเรียนเยาววิทย์ รมช.ศธ. พร้อมด้วยรองเลขาธิการ กพฐ. และคณะ ได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน และห้องปฏิบัติการต่างๆของโรงเรียน ทั้งด้านการโรงแรม และการเกษตร ซึ่งหลังจากตรวจเยี่ยมเสร็จสิ้นแล้ว รมช.ศธ. ได้มอบนโยบายพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน เพื่อให้ทางโรงเรียนนำไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

จากนั้นในช่วงบ่าย รมช.ศธ. และคณะ ได้เดินทางไปยังวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา เพื่อติดตามการดำเนินงานนโยบายการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย อาทิ โครงการความร่วมมือกับสถานประกอบการ สร้างฟาร์มหมูสมัยใหม่ในวิทยาลัย โครงการพัฒนาการประมงสมัยใหม่ โครงการปลูกผักสมัยใหม่ โครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตร Smart farming เป็นต้น