สพม.35 วางแผนจัดตั้งงบประมาณ ปี 2563 งบลงทุน ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ประชุมชี้แจงการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565 งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง เพื่อวางแผนการดำเนินงานบริหารจัดการงบประมาณ ให้แก่คณะครูทุกโรงเรียนในสังกัด 45 โรงเรียน จำนวน 60 คน ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.35 โดยมีนายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธาน  นางนภาพร แสงนิล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ชี้แจงรายละเอียดฯ พร้อมด้วยคณะทำงาน

ณัฐกิตติ  วงศ์น้ำโจ้

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน/ชำนาญการพิเศษ/ภาพ

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน

กลุ่มนโยบายและแผน/เจ้าของเรื่อง