สพม.35 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยจังหวัดลำปาง

ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยที่ผ่านการคัดเลือก ให้เข้ารับการบรรจุแต่งตั้งภายในจังหวัดลำปาง จำนวน 7 ราย โดยมีนายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธาน และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคลชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่รับราชการในตำแหน่งใหม่ ณ ห้องประชุมกู่คำ สพม.35

ณัฐวัชร อุ่ยเจริญ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ภาพ-ข่าว

กลุ่มบริหารงานบุคคล/เจ้าของเรื่อง