++ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ผอ.วิศิษฎ์ชัย อภิวงศ์เจริญ รร.บ้านห้วยตอง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน +++

^^^วันอังคาร ที่ 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563  คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  ในระยะเวลา 1 ปี  ครั้งที่ 1 นำโดย ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ  ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  เป็นประธานกรรมการ,นายสมบูรณ์  พรหมรังสี  ผู้ทรงคุณวุฒิ,นายชาญณรงค์ ,นายชาญณรงค์  บุตรเวียงพันธุ์ กรรมการและเลขานุการ,นางสาวสุภาสิริ  มณีธร  ผู้ช่วยเลขานุการ ได้ประเมินนายวิศิษฎ์ชัย อภิวงศ์เจริญ    รร.บ้านห้วยตอง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน   ++@ น.ส.เกตน์สิรี  ยินดี  ภาพข่าว+ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน+++++

ธีรธิดา พรหมมาแบน