สพฐ. ขานรับนโยบาย ศธ. เร่งขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ได้มอบนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โดยมุ่งเน้นให้เป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน เพื่อสร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสาธารณชน ในคราวประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2563 ในวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา จังหวัดสมุทรสงคราม ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำโดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. รับนโยบายจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพ จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 3 – 6 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร โดยมอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพท. ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะทำงาน เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กแบบขั้นบันได ที่มีความต่อเนื่องและยั่งยืน ให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยกำหนดเป้าหมาย ระยะเวลา และแนวทางการดำเนินงานอย่างชัดเจน มีการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา รวมถึงการบริหารอัตรากำลังคนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มุ่งเน้นให้ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการ