สพม.เขต 16 (สงขลา สตูล) การประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน

นายวชิระ ขวัญเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ได้รับมอบหมาย จากนายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 ให้เป็นประธานการประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน พร้อมด้วยนายสำรวย ภักดี นางอุไร พรหมปาน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 การประชุมจัดขึ้นเพื่อชี้แจงนโยบายการดำเนินงานและแนะนำผู้บริหารสถานศึกษา /รองผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมไดอิชิ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา