สพม.35 ร่วมรับฟัง พุธเช้า ข่าว สพฐ

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน  2563 นายประจักษ์  สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 พร้อมด้วยนายเกรียงศักดิ์  ยอดสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 นำผู้อำนวยกลุ่มและบุคลากร ร่วมรับฟังนโยบายของสพฐ. ในรายการ “พุธเช้า–ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 41/ 2563  ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมกู่คำ ซึ่งมีเรื่องเด่นประเด็นสำคัญ ดังนี้

  1. สรุปรายงานสถานการณ์โควิด-19
  2. นายวราวิชา กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดงาน 75 ปี “จดหมายเหตุ ทวี บุณยเกตุ”กับครูไทย ในวันที 3 พฤศจิกายน 2563
  3. เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 สพฐ.ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ วัดประดู่พระอารามหลวง จ.สมุทรสงคราม เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
  4. ประชาสัมพันธ์ “เรื่องนี้ถึงหูครูตั้นแน่” เปิดสัญจร ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ (จังหวัดลำพูน) วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563
  5. การขับเคลื่อนโครงการรักษ์ภาษาไทยภายใต้โครงการ “ลูกพระพรหมอ่านออก เขียนได้ ลายมือสวย”
  6. โครงการแนวทางการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
  7. สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังสร้างสรรค์วันลอยกระทง สถานศึกษาปลอดภัย นักเรียนไทยอบอุ่น ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน

ณัฐกิตติ์  วงค์น้ำโจ้

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ/รายงาน-ภาพ