สพม.เขต ๑๖ (สงขลา สตูล) การประชุมเตรียมการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ร่วมกับ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด และผู้รับผิดชอบเรื่องการจัดตั้งงบประมาณ จำนวน ๒๘ โรงเรียน

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยประชุมทางไกล ผ่านระบบ VDO Conference มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นางอุไร พรหมปาน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ นางณกัญญา แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางจรรญาบุตร อ่อนจันแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กับผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด และผู้รับผิดชอบเรื่องการจัดตั้งงบประมาณ จำนวน ๒๘ โรงเรียน