++สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 คัดเลือกนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด++

<<<< วันพฤหัสบดี   ที่ 5  เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 คณะประเมินการคัดเลือกนักเรียนสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน  ประจำปีการศึกษา 2563  ระดับจังหวัด   นำโดย. นายชนธัญ  ติ๊บเมืองมา  รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประธานกรรมการ ,นางสาวพรเพ็ญ  กมลวิสัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ  กรรมการ,นางเอมอรร รัตนเพ็ญ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการ  ประเมินนางสาวสลิลทิพย์  งามเจริญ นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนแม่สะเรียง”บริพัตรศึกษา” จังหวัดแม่ฮ่องสอน สพม.เขต 34   //วัชระ  อรัญภูมิ  ภาพข่าว//ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน///

ธีรธิดา พรหมมาแบน